Your search results

Avís Legal

El present AVÍS LEGAL regula, en els seus termes i condicions de l’ús d’aquest lloc web, del que és titular i responsable l’empresa Ruiz Regàs Inmocosta S.L inscrita en el Registre Mercantil de Girona T 1547, L.0 Sec.8ª F.205 Ins.1ª. – CIF B-17634338 i amb domicili social a: l’Avinguda de Grècia 26, 17258 L’Estartit, Girona.

 

Per a la utilització d’aquest Web es requereix l’acceptació per part de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascun dels advertiments o clàusules especifiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Web.

 

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en aquesta Web, procedint a abandonar la mateixa.

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L guarda el dret de modificar el present AVÍS LEGAL mitjançant la publicació de les modificacions oportunes amb la finalitat que siguin conegudes pels Usuaris.

 

En el cas que qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals anés declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta o la part de la mateixa que resultes afectada.

 

ÚS DE LA PÀGINA

 

L’usuari es veu obligat a no utilitzar la Web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, es veu obligat a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L actua exclusivament com a responsable de la web en la condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquests mateixos.

 

Si es detecta un ús de la Web o de qualsevol dels serveis que en el mateix es pugui considerar contrari al present Avís Legal, Ruiz Regàs Inmocosta S.L podrà interrompre el servei de la Web que estigui següent utilitzada per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

La totalitat d’aquesta Web: textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, només per a ús personal i privat.

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Web o dels seus continguts cau sota la responsabilitat de l’usuari.

 

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió i re difusió, total o parcial, de la informació continguda en la Web, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de Ruiz Regà Inmocosta S.L.

 

ENLLAÇOS O LINKS

 

Ruiz Regà Inmocosta S.L recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquest lloc Web. En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de Ruiz Regàs Inmocosta S.L haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Ruiz Regàs Inmocosta S.L té el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

 

MENORS D’EDAT

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L adverteix als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec els menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar que els serveis i/o continguts són o no apropiades per els menors d’edat. Ruiz Regàs Inmocosta S.L els comunica que existeixen programes informàtics que permeten filtrar, bloquejar i limitar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

 

RESPONSABILITATS

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

 

  • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat del funcionament de la Web.
  • Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per a la utilització de la Web.
  • Els casos en què un tercer, infringeixi les mesures de seguretat establertes,. Accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts emesos, difosos, emmagatzemats o llocs de disposició.
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pagines o dels serveis oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L no controla la utilització que els usuaris fan de la Web, ni garanteix que ho facin conforme l’establer Avís Legal.

 

A títol enunciatiu i amb caràcter il·limitat, l’usuari serà responsable de:

 

  • Els continguts introduïts per ells, especialment les dades, la informació introduïda i enviada a Ruiz Regàs Inmocosta S.L mitjançant la Web.
  • La realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita,lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
  • De la custodia del seu nom d’usuari i password, no havent-lo de comunicar a terceres persones, amb vista a l’evitació de suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Ruiz Regà Inmocosta S.L posa en coneixement de l’usuari d’aquesta Web, la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i secret i seguretat de les dades personals.

 

Per a això s’adopten les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als qual estan exposats.

 

Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la titularitat de Ruiz Regàs Inmocosta S.L que utilitzarà per a l’adequada gestió de la relació precontractual i/o contractual per les finalitats descrites en la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

Li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant una comunicació escrita dirigida al domicili de la Companyia situada a l’Avinguda de Grècia 26, 17258 L’Estartit, Girona.

 

Disposem d’un Link específic perquè conegui amb detall nostre: POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a Ruiz Regàs Inmocosta S.L. La navegació per la Web deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzades amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Web.

 

Ruiz Regàs Inmocosta S.L administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura firewall d’estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de l’ informació no està compromesa. No obstant això l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

FUR

 

El present Avís Legal es troba redactat en català i es troba sotmesa a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Web, amb l’acceptació del clausurat establert en el present Avís Legal es sotmetran en els Tribunals i Jutjats competents de Girona.

Compare Listings