Your search results

Impostos que s’han de pagar si s’hereta un habitatge

Posted by info@inmocosta.com on 04/01/2017
0

El passat any el nombre d’habitatges heretats a Espanya va aconseguir les 150.000 unitats, de les quals van ser rebutjades la quarta part a causa dels complexos tràmits administratius, fiscals i familiars derivats de les herències i a la crisi econòmica, ja que, en algunes ocasions, el pagament de l’impost suposa un esforç molt major al benefici que s’obté amb l’immoble heretat.

Malgrat tot, a Espanya el nivell d’herències d’habitatges és alt. Un gran percentatge de residents viuen en cases pròpies i tots aquests habitatges estan destinades a ser heretades en algun moment.

Dit això, vegem els impostos que s’han de pagar en heretar un habitatge:

L’Impost sobre Successions i Donacions (abans conegut com els drets reals). Es tracta d’un impost progressiu i la valoració de la casa és dictada per la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Comunitat Autònoma on es trobi l’habitatge. Sobre aquest valor es calcula el percentatge de l’impost.

Plusvàlua municipal (L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana). El valor és determinat pel Cadastre i sobre aquest s’apliquen els coeficients en funció del nombre d’anys que hagin transcorregut des de l’anterior transició.

Aquests impostos tenen un termini d’un semestre per ser liquidats des que es produeix la defunció, podent-se sol·licitar una pròrroga per un període igual.

No obstant això, existeixen alguns mètodes per pagar menys imposats quan es rep una herència, com s’indica en L’Advocat a casa, que van des d’organitzar un repartiment d’herència (a més hereus, menys imposats) a l’adquisició de l’habitatge habitual del mort o a la reducció per discapacitat de l’hereu.

Compare Listings