Your search results

Servei de gestió de certificat d’eficiència energètica creat

Posted by info@inmocosta.com on 25/07/2018
0

El Real Decret 235/2013, (BOE 89), de 5 d’abril, aproba el procediment bàsic per la certificació de la Eficiència Energètica dels edificis.

La Llei 8/2013, (BOE 153), de 26 de juny, estableix les infraccions i sancions per PUBLICITAR, VENDRE o LLOGAR sense l’etiqueta d’eficiència energètica.

Destaquem:

 • La Disposició Addicional 3ª de la Llei que regula les infraccions en matèria de certificació d’eficiència energètica dels edificis i a la disposició addicional 4ª, de les sancions.
 • És infracció molt greu, publicitar en la venda o en el lloguer d’edificis o parts dels mateixos, una qualificació d’eficiència energètica que no tingui el seu corresponent certificat, en vigor i degudament registrat.
 • És infracció greu, incomplir l’obligació de presentar el certificat d’eficiència energètica davant l’Organisme competent de la comunitat autònoma, exhibir una etiqueta que no es correspongui amb el certificat d’eficiència vàlidament emès, registrat i en vigor i vendre o llogar un immoble, sense que el venedor o arrendador entregui el certificat d’eficiència energètica, vàlid, registrat i en vigor, a favor del comprador o arrendatari.
 • Són infraccions lleus:
 1. Publicitar la venda o lloguer d’edificis o unitats d’edificis, que hagin de disposar de certificat d’eficiència energètica, sense fer menció a la seva qualificació.
 2. No exhibir l’etiqueta quan resulti obligat, incomplir les obligacions de renovació o actualització.
 3. No incorporar el certificat en el Llibre de l’edifici, (obra nova).
 4. L’exhibició de l’etiqueta sense el format ni contingut mínim legalment establerts.
 • Són considerats subjectes responsables de les infraccions referides, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns, que en siguin responsables, i fins i tot a títol de simple inobservança.
 • La instrucció i resolució dels expedients sancionadors aniran a càrrec dels òrgans competents de les comunitats autònomes.

Les sancions són:

 • Les infraccions lleus, amb multa de 300 a 600 euros.
 • Les infraccions greus, amb multa de 601 a 1.000 euros.
 • Les infraccions molt greus, amb multa de 1.001 a 6.000 euros.

Per tant totes les transaccions de venda o lloguer, d’ençà de l’1 de juny de 2013, han de tenir el certificat d’eficiència energètica, amb exclusió dels que el seu ús sigui inferior a 4 mesos.

El col·legi ha creat un servei de gestió del certificat d’Eficiència Energètica. Demana el teu certificat a través del col·legi. T’assegures que el fa un professional qualificat. Tots els immobles necessiten etiqueta!

inmocosta@inmocosta.com

Truca’ns: 972 75 17 40

Parlem amb propietat

Compare Listings