Your search results

Arres penitencials: què són? quant cal pagar? i model 2023

Posted by info@inmocosta.com on 04/02/2023
0

Arres penitencials: què són? quant cal pagar? i model 2023.

Què és un contracte d’arres penitencials? Quant cal pagar? Com afecten el comprador i al venedor?


1. Les arres penitencials o de desistiment.

Les arres penitencials, també conegudes com a arres de desistiment, són una forma de garantia que s’utilitza en els contractes de compravenda i que permet a les parts desistir lliurement del compliment del contracte. Són les úniques arres que venen recollides en el Codi Civil i proporcionen l’opció de formalitzar el contracte de compravenda.

2. Són obligatòries les arres penitencials?

Les arres penitencials són un mecanisme de garantia que ajuda a garantir el compliment del contracte de compravenda, però no són obligatòries. És a dir, la presència o absència d’arres penitencials en un contracte no afecta la validesa d’aquest. No obstant això, el seu ús és freqüent i poden ser incloses en el contracte de compravenda si totes dues parts així ho acorden.

A més, és important esmentar que aquest tipus d’arres han d’estar clarament assenyalades en el contracte de compravenda i s’han d’especificar les condicions en les quals es retindran o retornaran les mateixes.

2.1. Quan temps dura un contracte d’arres penitencials?

El temps màxim de vigència d’un contracte d’arres és de sis mesos a comptar des que es va signar. No obstant això, a vehades se sol·licita que s’ampliï el termini, per exemple, si el comprador no aconsegueix finançament per a comprar la casa. Perquè aquesta ampliació tingui validesa, caldrà crear un annex en l’anterior contracte amb el nou termini per a formalitzar l’operació.

3. Desistiment en el contracte d’arres penitencials.

Però, Què passa si es renuncia o s’incompleix el contracte d’arres?

3.1. Desistiment del comprador.

Amb el contracte d’arres penitencials, si el comprador es tira cap endarrere, perdrà la quantitat lliurada en arres. Si el comprador incompleix el contracte i es retira de la compravenda, el venedor pot retenir les arres penitencials com a compensació pel danys i perjudicis causats.

3.2. Desistiment del venedor.

En canvi, si el venedor és qui decideix no vendre, haurà de retornar el doble de l’import lliurat pel comprador. El comprador té dret a recuperar les arres duplicades.

4. Model d’arres penitencials 2023.

Aquí tens un exemple de model d’arres penitencials:

Totes les qualitats lliurades fins avui amb la finalitat de la formalització de la compravenda, tenen la condició d’arres penitencials, en virtud de la qual, si la compradora no complís qualsevol de les obligacions de pagament que assumeix o desistís de formalitzar la compravenda, i no abona el preu en els terminis estipulants, s’entendrà resolt el contracte, aplicarà l’estipulat en l’article 1.454 del Codi Civil, perdent les quantitats lliurades.

En cas que la part venedora no complís els termes acordats o desistís de formalitzar la venda, haurà d’abonar el doble de les quantitats rebudes fins avui.

5. Quant es paga d’arres penitencials?

Normalment, l’import de les arres penitencials és del 10% del valor total de l’habitatge. Aquesta quantitat l’entrega el comprador per a afermar l’operació i donar fe del seu interès a adquirir la casa.

5.1. Com tributen les arres penitencials?

Fins que no es formalitzi l’operació, cobrarles arres no suposa cap guany patrimonial per al venedor, per la qual cosa aquesta quantitat no tributa. Quan en el contracte d’arres penitencials es produeix el desistiment, la part que es tira cap endarrere ha de declarar una pèrdua patrimonial en la base imposable heneral de l’IRPF. D’alta banda, aquella part que percep la indemnització de les arres penitencials haurà de declarar un guany patrimonial.

 

FONT IDEALISTA

Enllaç: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2023/01/31/803958-arras-penitenciales-que-son-cuanto-hay-que-pagar-y-modelo-2023#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1059&at_creation=news_daily_20230202&at_send_date=20230202&at_link=m-12-titular-node-803958&at_recipient_id=72430530582&at_recipient_list=3&utm_medium=email&utm_campaign=1059&utm_term=m-12-titular-node-803958

Compare Listings